Tutkitusta tiedosta tehokkaisiin toimiin

Merkittävä osa maaperän hiilestä ja ravinteista päätyy vesistöihin niin liukoisessa muodossa kuin kiintoaineksenakin. Valumien myötä maa köyhtyy, vedet rehevöityvät ja niistä vapautuu ilmaan kasvihuonekaasuja. Sekä maa- että vesiekosysteemien rakenne, toiminta ja niiden tarjoamat palvelut kärsivät tästä. Muun muassa luonnon monimuotoisuus, taloudellinen tuottavuus ja hiilen sitominen ilmakehästä heikentyvät. Vesistöissä kuormitus ilmentyy eloperäisen aineksen, sameuden ja mikroleväbiomassan lisääntymisenä sekä happamoitumisena, hapen puutteena ja kohonneina hiilidioksidi- ja metaanipitoisuuksina. Suhteuttamalla näitä ilmentymiä kuvaavien indikaattoreiden mittausarvot vallitseviin ympäristöolosuhteisiin, vesien kuormitustasoa voidaan arvioida kuormituksen vaikutusten kautta pyrittäessä maankäytön, vesistöjen ja ilmaston kannalta synergistisiin ratkaisuihin.

Toimimalla tiiviissä yhteistyössä yliopistojen, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa, tuotamme ajankohtaista ja korkealuokkaista tutkimustietoa sekä sovellamme sitä käytännön ympäristötyössä kehittämällä tutkimusmenetelmiä ja tarjoamalla tietoa ympäristöhallinnon tarpeisiin.