Coastrider – resultat

Coastrider-metoden kan utnyttjas som ett kostnadseffektivt miljöförvaltningsinstrument. Utöver miljöplaneringen kan den insamlade informationen tillämpas i uppföljningen av diverse ingrepp, åtgärder och övriga förändringar som äger rum i kustvattnen eller i deras avrinningsområden. Det är rimligast och mest lönsamt att lösa problemen innan de uppstår. Med hjälp av uppföljning av kustområden tillstånd ökar kunskapen och ökar därmed kostnadseffektiviteten ytterligare. 

 

Användning av kartdata för att lokalisera belastningskällor

Coastrider-metoden har använts för att lokalisera belastningskällor och rikta belastningsreducerande åtgärder. Tack vare sensorernas känslighet kan utsläppskällor lokaliseras till enskilda diken eller dräneringsrör. I samarbete med ledande experter (Soilfood) och markägare har exempelvis markbehandling med kostfiber genomförts under hösten 2021. Placeringen av markbehandlingen gjordes baserat på resultaten från Coastrider-metoden (bild A & B). Med hjälp av Coastrider-metoden kan man sedan sköta uppföljningen av ingrepp och åtgärder som äger rum i kustvattnen eller i deras avrinningsområden (bild C).

Rutten för undersökningen är markerad med brun linje (bild A). Grumlighetens avvikelse från den förväntade nivån, före markbehandlingen (bild B) och efter åtgärderna (bild C). Observera de olika skalorna. © Pro Litore ry