Coastrider-metoden

Den sk. Coastrider-metoden har utvecklats av Pro Litores arbetsgrupp med samarbetspartners och har använts i Västra Nyland sedan 2018. Det grundar sig på ett sk. genomflödessystem kontinuerligt i drift, kopplat till en båt. Medan båten kör, pumpas vatten in vid aktern av båten, varpå det förs vidare till ett flertal sensorer som registrerar de uppmätta värdena med fem sekunders mellanrum. I mätningarna ingår variabler som fungerar som indikatorer på belastningens inverkan på miljön och variabler som beskriver den fysikaliska vattenmiljön. Ytterligare uppmäts väderförhållanden ca 1m ovanför vattenytan.

Grundläggande variabler:

Hydrografiska vattenvariabler

   • Konduktivitet (används för att räkna ut salthalt)

   • Vattentemperatur

Variabler som mäts ovanför ytan

   • Lufttryck

   • Luftfuktighet

   • Lufttemperatur

   • Ljusstyrka

Variabler som fungerar som indikatorer:

   • Klorofyll-a

   • Fykocyanin

   • Grumlighet

   • Organiskt material

   • Syre

   • pH

   • Koldioxid

   • Metan

Observationer för varje variabel loggas med ungefär 5 till 60 meters mellanrum, beroende på båtens hastighet. Båten körs alltid längs en noggrant planerad och förutbestämd rutt som täcker både ytter och inner skärgård, samt små vikar och sund. Detta resulterar i en stor mängd data, som kräver en hel del behandling innan det är färdigt att analyseras.


HUR BEHANDLAS DATA?

SYNKRONISERING

Data som samlas in med olika sensorer synkroniseras efter både GPS-plats och tid. Fördröjningen av utrustningens hydrauliska egenskaper och responstiderna för de använda sensorerna har tagits i beaktande genom att justera längden på slangarna för genomflödessystemet så att skillnaden mellan mätobservationerna och deras GPS-stämpel är 10 ( ± 2) sekunder.

KATEGORISERING

När mätdata har korrigerats för den totala fördröjningen placeras observationerna i tidskategorier på fem jämna sekunder.

KORRIGERING

En del uppmätta variabler går inte att använda direkt, utan kräver en del korrigering. En av de viktigaste variablerna som mäts – koncentrationen lösligt organiskt material (fDOM) – behöver t.ex. korrigeras för temperatur och grumlighet.

KALIBRERING

Andra viktiga indikatorvariabler, som klorofyll-a och grumlighet, kalibreras enligt värden som erhållits vattenprover som tagits i samband med Coastrider-provtagningen, från samma genomflödessystem. Dessa vattenprover har analyserats i laboratorium.

ANALYSERING

Efter alla ovanstående steg, kan data analyseras. Centrala analyser som används för det insamlade data är GAMs (generaliserade additiva modeller) och PCA (principalkomponentanalys). De flesta analyser utförs i RStudio.

VISUALISERING

Resultaten från analyserna visualiseras i ArcGIS och interpoleras med diffusion kernel-metoden, vilket också tar landområden och avståndet mellan mätpunkter i beaktande.

PRODUKTER

Efter alla ovannämnda steg kan färdiga produkter produceras. På grund av materialets resolution och noggrannhet, utgör Coastrider-metoden ett nödvändigt komplement för fjärranalyser och modellbaserade verktyg. Uppföljningsinformationen används för att fylla flera kritiska luckor i kustmiljöns förvaltning.

Läs mera om våra produkter här ↗


Genom upprepade mätningar, som t.ex. i projekten Havsmanualen 2 & 3, bildar materialet en robust grund för bestämningen av den rumsliga variationen, samt säsongsvariationen inom ett undersökningsområde.