Havsmanualen 2 & 3

Havsmanualen 2

I projektet Havsmanualen 2 har vi visat att diffusa belastningsnivåer från kustens landområden till havet genom direkt avrinning kan bestämmas efter avrinningsområde eller till och med så noggrant som efter enskilda utlopp. Detta kräver

1) mätning av en täckande uppsättning belastningsindikatorer och fysikaliska omgivningsvariabler parallellt med varandra som beskriver vattnets tillstånd.

2) en representativ  både rumslig och tidslig täckning av alla variabler.

På detta vis kan man definiera detaljerade och pålitliga, miljöspecifika referensvärden för de olika indikatorerna, och framförallt utvärdera hur de uppmätta värdena avviker från det förväntade. Projektet Havsmanualen 2 (2018–20) lade grunden för en ny verksamhetsmodell för rumsligt och tidsligt noggrann och täckande bedömning av kustvattnens belastningsstatus – Coastrider-metoden

Havsmanualen 3

I projektet Havsmanualen 3 (2021–) ska verksamhetsmodellen utnyttjas som ett kostnadseffektivt miljöförvaltningsinstrument i hela det västnyländska kustområdet. Tyngdpunkten i projektet ligger på de mest dagsaktuella problemen, d.v.s. på diffus belastning och speciellt på direkta utsläpp. På motsvarande sätt ska mätningarna fokuseras på de mest relevanta dimensionerna och skalorna, d.v.s. variationen i ytvattnens tillstånd längs kusten under året och åren. Utöver miljöplaneringen kan den insamlade informationen tillämpas i uppföljningen av diverse ingrepp, åtgärder och övriga förändringar som äger rum i kustvattnen eller i deras avrinningsområden. Vid sidan av de konkreta tillämpningarna ska forskningsmaterialet från projektet användas i omfattande akademiska syften, framförallt när det gäller kolets flöde mellan jordmånen, kustvattnen och atmosfären.