Havsmanualen 2 & 3

I och med projekten Havsmanualen 2 och 3 har Pro Litore sedan 2018 utfört omfattande och regelbunden uppföljning av kustvattnens tillstånd i Västra Nyland, d.v.s. hela kustområdet från Kisko åns mynning i väst till Porkalauddens spets i öst. I projektet implementeras Coastrider-metoden och i undersökningsområdet ingår områden som aldrig tidigare undersökts, som grunda havsvikar, åar och flador.

Havsmanualen 2 & 3 i ett nötskal

Vad gör vi?

Med hjälp av Coastrider-metoden, undersöker vi och följer upp vattenkvaliteten längs hela Västnylands kust. Provtagningen görs med ca en månads mellanrum från april till oktober. Totalt mäter vi 14 olika variabler, som sedan kan användas för vidare undersökningar.

Läs mera om Coastrider-metoden här ↗

Varför är det här viktigt?

Östersjön påverkas av otaliga av människan förorsakade förändringar. Bland annat för avrinningen från land med sig jordpartiklar, kol och närsalter, som bidrar till Östersjöns övergödning. Genom att noggrant undersöka vattenkvaliteten och sedan följa upp situationen under året, får man bl.a. en bättre helhetsbild av vattenmiljöns mående och kan lättare rikta miljöskyddsåtgärder.

Var rör vi oss?

Västra Nyland är stort men vår transekt inom Havsmanualen-området är planerad så att vi rör oss både i ytter- och innerskärgården. Således kör vi in i alla små vikar, sund, flador och åar, så länge vattenståndet tillåter. I många av de här områdena har undersökningar av vattnets kvalitet aldrig tidigare utförts.

Vad händer sedan?

Det insamlade materialet från Havsmanualen 2 & 3 har inte bara använts för att undersöka vattenkvaliteten i Västra Nyland, utan också för att utveckla nya metoder och arbeta vidare på ett flertal produkter. Vi samarbetar med bl.a. kommuner och markägare för att rikta och följa upp skyddsåtgärder och andra ingrepp.