Havsmanualen 2 & 3

Havsmanualen 2

Havsmanualen 2 -hankkeessa olemme osoittaneet, että suoravalumina rannikkovesiin päätyvän ulkoisen hajakuormituksen taso voidaan määrittää valuma-aluekohtaisesti tai jopa yksittäisten laskuojien tarkkuudella. Tämä edellyttää

1) vesien tilaa keskeisesti kuvaavien indikaattorimuuttujien mittaamista rinnakkain fysikaalisia olosuhteita kuvaavien muuttujien kanssa sekä

2) kaikissa muuttujissa ilmenevän alueellisen ja ajallisen vaihtelun edustavaa kattamista.

Tällä tavoin kullekin indikaattorimuuttujalle voidaan määrittää eri ympäristöolosuhteille ominaiset, tarkat ja luotettavat viitearvot. Vastaavasti kuormituksen suhteellinen taso ilmenee poikkeamana viitearvojen muodostamasta normaalitasosta. Havsmanualen 2 -hankkeen (2018–20) tutkimustulosten avulla kehitettiin vedenlaatumittauksiin pohjautuva toimintamalli rannikkovesien kuormittuneisuuden ajallisesti ja alueellisesti tarkkaan ja kattavaan arviointiin – Coastrider-menetelmän.

Havsmanualen 3

Havsmanualen 3 -hankkeessa (2021–) toimintamallia hyödynnetään koko Länsi-Uudenmaan rannikkoalueella ympäristöhallinnon kustannustehokkaana ohjauskeinona. Hankkeessa keskitytään rannikkovesien ajankohtaisimpiin ongelmiin eli hajakuormitukseen ja erityisesti suoravalumiin. Vastaavasti mittausten pääpaino on tavoitteiden kannalta merkityksellisimmissä mittakaavoissa eli pintavesien paikallisen ja kausittaisen vaihtelun tarkassa kattamisessa. Suunnittelun lisäksi aineistoa voidaan soveltaa sekä rannikkovesissä että niiden valuma-alueilla tapahtuvien toimenpiteiden ja muiden muutosten ympäristövaikutusten todentamiseen. Käytännön sovellutusten ohella hankkeessa kerättyä aineistoa hyödynnetään laajasti akateemisessa tutkimuksessa kuten maaperän, rannikkovesien ja ilmakehän välisen hiilitasapainon selvittämisessä.